Η Οργάνωση Παραγωγών (Ο.Π.) - Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Πολυγύρου Α.Σ. αποτελεί μία πρωτοβουλία των ελαιοπαραγωγών του Συνεταιρισμού.

Ο Α.Σ. Πολυγύρου Χαλκιδικής διαθέτει εγκαταστάσεις συγκέντρωσης και επεξεργασίας βρώσιμων ελιών Χαλκιδικής, δυναμικότητας  2.000 τόνων, στην περιοχή Γερακινή Πολυγύρου. Τις εγκαταστάσεις αυτές τις έχει θέσει στη διάθεση της Ο.Π. για να εξυπηρετηθούν οι στόχοι αυτής.

Αναγνωρισμένη από το Υπ.Α.Α.Τ. ως Οργάνωση Ελαιουργικού Φορέα (Ο.Ε.Φ.), η Ο.Π. έχει αναλάβει με Ιδίους, Εθνικούς και Eνωσιακούς πόρους,  την ενεργή παρέμβαση της σε θέματα που αφορούν τόσο στο περιβάλλον όσο και στην βελτίωση της ποιότητας.

Βασικός στόχος των παρεμβάσεων είναι η ουσιαστική στήριξη των ελαιοπαραγωγών μελών της, η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την ελαιοκαλλιέργεια, η αναβάθμιση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος καθώς και η ασφάλεια του τελικού καταναλωτή μέσω υιοθέτησης σύγχρονων συστημάτων ποιότητας και ιχνηλασιμότητας

Η Ο.Π. πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα, από την παραδοσιακή εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ελαιοκαλλιέργειας, (Σ.Ο.Δ.)  προχωράει στην υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών και λογισμικών για τον πληρέστερο έλεγχο των απαιτούμενων εισροών και εκροών (απαιτήσεις λίπανσης, δακοκτονίας κλπ). Ένα σημαντικό μέρος των παρεμβάσεων έχουν σαν στόχο την διεύρυνση της εφαρμογής των Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και την τήρηση λεπτομερούς αρχείου καταγραφών παραγωγού σε ψηφιακή μορφή, με δυνατότητα άμεσης επεξεργασίας τους ακόμα και σε απομακρυσμένες περιοχές μέσω διαδικτύου. Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω επιμόρφωσης των παραγωγών  επιτραπέζιας ελιάς και στροφής αυτών σε έξυπνες τεχνολογίες. Στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος, στο Συστήμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης συμμετέχουν παραγωγοί μέλη της Ο.Π. με συνολικά περίπου 4.000 στρέμματα .

Παράλληλα, η Ο.Π. για να εξασφαλίσει την επιτυχημένη μετάβαση από την παραδοσιακή στην σύγχρονη μέθοδο ελαιοκαλλιέργειας, συνεργάζεται με ομάδα εμπειρογνωμόνων, ακαδημαϊκών και εταιρειών, για την διοργάνωση μαθημάτων κατάρτισης επί τόπου στον αγρό.

Σημαντικό κομμάτι της ολοκληρωμένης προσέγγισης στην βελτίωση της ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων αποτελεί η επέκταση, ψηφιοποίηση και πιστοποίηση του εφαρμοζόμενου Συστήματος Ιχνηλασιμότητας κατά ISO 22005:2008, (δηλαδή της παρακολούθησης της πορείας του  ελαιοκάρπου από την στιγμή που παράγεται στο χωράφι μέχρι την στιγμή που το τελικό προϊόν τίθεται στη διάθεση του καταναλωτή) καθώς και του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, ISO 22000:2005.

Επίσης σημαντικό έργο στο πλαίσιο των παρεμβάσεων που υλοποιεί η Ο.Π. για την προστασία του περιβάλλοντος, αποτελεί η εγκατάσταση σύγχρονου βιολογικού καθαρισμού για την επεξεργασία των αποβλήτων τα οποία δημιουργούνται από την επεξεργασία των επιτραπέζιων ελιών (άλμη, χρωστικές και οργανικές ουσίες της ελιάς) πριν την μεταποίηση. Η μονάδα θα επεξεργάζεται πλήρως τα απόνερα που δημιουργούνται  στα διάφορα στάδια της μεταποίησης, ενώ το νερό που θα προκύπτει θα έχει χαρακτηριστικά νερού επαναχρησιμοποίησης, όπως ορίζεται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το σύστημα επεξεργασίας στηρίζεται στην επεξεργασία των αποβλήτων με δραστική λάσπη (activated sludge) με συνδυασμό δύο μεθόδων (χημική προεργασία και παρατεταμένου αερισμού).

Τέλος, ο νέος διαδικτυακός τόπος της Ο.Π. συγκεντρώνει και παρουσιάζει όλες τις δραστηριότητες αυτής που αφορούν την ελαιοκαλλιέργεια, την βελτίωση της ποιότητας, την ιχνηλασιμότητα και πιστοποίηση των προϊόντων της και παρέχει πρόσθετη πληροφόρηση σχετικά με την οργάνωση και τα προϊόντα της.

ΦΑΣΑ